کادر آموزشی دبیرستان (دبیران)  

رديف

نام

نام خانوادگي

نام درس

1

حسن

آذري

هندسه یازدهم

هندسه دوازدهم

2

احمدرضا

اخگری

ادبیات فارسی دهم

ادبیات فارسی یازدهم

3

مهران

اسماعیلی

فیزیک دهم

4

حميدرضا

امري کاظمي

حسابان یازدهم

5

عسکر

امیرکلایی

دین و زندگی یازدهم

6

مسعود

بوستانی

ادبیات فارسی دهم

7

علی

بهشتی

آزمایشگاه

8

رسول

بیات

تفکر و سواد رسانه دهم

آمادگی دفاعی دهم

9

محمدمهدي

پورتيموري

دین زندگی دوازدهم

10

نادر

جعفری

تربیت بدنی

11

محمد

چرمچی

عربی دوازدهم

12

محمدمهدي

حیدری

ادبیات فارسی دوازدهم

13

حامد

خدابخشی

زمین شناسی یازدهم

14

علی

ساریجلو

شیمی دوازدهم

15

حميدرضا

ساعتي

آمار و احتمال یازدهم

ریاضی یازدهم

ریاضی دوازدهم

16

مجتبي

صراف زاده

زبان انگلیسی یازدهم

زبان انگلیسی دوازدهم

17

سعيد

علم پور

حسابان دوازدهم

18

امير

غضنفري

جغرافیا دهم

جغرافی یازدهم

تاریخ یازدهم

19

محمدرضا

قاری

ریاضی یازدهم تجربی

20

سعید

قربانی

زیست شناسی دهم تجربی

21

پارسا

کثیری

جامعه شناسی دهم

جامعه شناسی یازدهم

22

کمال الدين

کشاورزيان

عربی دهم

عربی یازدهم

23

سیدعلی رضا

کلانتر

ریاضیات گسسته

24

علی

کنی

فیزیک دوازدهم

25

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

دین و زندگی دهم

26

علیرضا

محمودی

ریاضی دهم

ریاضی و آمار یازدهم

27

غلامرضا

مرآتي

تربیت بدنی

28

حمید

مرتضی پور

فیزیک دهم

فیزیک یازدهم

29

حسن

مطبوع صالح

شیمی دهم

شیمی یازدهم

30

محمد

ناری

هندسه دهم

هندسه یازدهم

31

مصطفي

نجابت

فیزیک دهم ریاضی

32

حسین

نصرت جو

ریاضی دهم

33

سعید

نصرت جو

شیمی دهم

34

ستار

نوروزی افق

زیست شناسی دهم تجربی

زیست شناسی یازدهم تجربی

زیست شناسی دوازدهم تجربی

35

محمدرضا

نیکخو

زبان انگلیسی دهم

36

سعید

نیکزاد

زبان انگلیسی دهم

37

محمد

وحیدی

شیمی دوازدهم

38

محمدرضا

ونکاله

فیزیک یازدهم

فیزیک دوازدهم

39

سعید

یاری

اقتصاد و منطق دهم

روان شناسی و فلسفه یازدهم