دانش آموزان برتر  

                  نفرات برتر امتحانات نوبت اول

                          « سال تحصیلی 89-1388  »

کلاس 101

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

77/19

محمدحسین همرنگ

1

 

73/19

محمدعلی شرافتی

2

 

63/19

بابک ابراهیم خلیل فام

3

 

کلاس 102

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

20

آریا عینی

1

 

79/19

آریا مصطفایی

2

 

79/19

عرفان شفیعی

2

 

77/19

سینا سلطانی

3

 

کلاس 103

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

85/19

سعید عصاری

1

 

85/19

علیرضا جعفری نطنزی

1

 

60/19

محسن برگی

2

 

43/19

کیارش زارعی غیاث آبادی

3

 

کلاس 104

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

86/19

محمدرضا  سعیدی

1

 

67/19

حمیدرضا  میرزائی

2

 

67/19

مهراد ارتکلی فراهانی

2

 

64/19

امیرشهریار قربانیان

3

 

کلاس 105

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

95/19

صابر رستمی

1

 

78/19

آرمین سرسختی عراقی

2

 

70/19

علی سخن سنج

3

 

کلاس 201

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

86/19

سینا مرادی

1

 

85/19

امین نخستین انصاری

2

 

81/19

سیدعلی رضوی

3

 

کلاس 202

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

85/19

علی مردانشاهی

1

 

76/19

حسین توحیدی

2

 

63/19

لقمان قندهاری

3

 

کلاس 203

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

77/19

مهدی هداقی

1

 

73/19

حمیدرضا  مهدیزاده

2

 

53/19

سلیمان ثقفیان

3

 

کلاس 204

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

77/19

علیرضا شهریاری

1

 

63/19

مهدی مرشدی

2

 

56/19

امیرسینا فولادی

3

 

کلاس 301

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

66/19

پویان تاجداری

1

 

40/19

ساسان مستقیمی طهرانی

2

 

37/19

محمد مرسل نژاد

3

 

کلاس 302

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

77/19

شایان رزاقی

1

 

54/19

رامین شاه باد

2

 

29/19

علی چوپانیان

3

 

کلاس 303

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

61/19

سالار گران سرشت

1

 

51/19

کیوان جوادی نژاد

2

 

26/19

محسن هاشمی

3

 

کلاس 304

عکس

معدل

نام و نام خانوادگی

رتبه

 

74/19

بهروز جدیدی

1

 

67/19

مسعود گودرزی

2

 

59/19

امیرحسین عمران

3